Bedroom stories  - Actievoorwaarden en spelregels

23 augustus 2021

 

Wat leuk dat je geïnteresseerd bent om je aan te melden voor onze Bedroom stories. Op deze pagina staan alle actievoorwaarden om deel te nemen aan deze winactie met als prijs een professionele fotoshoot van de slaapkamer. 

 

 Algemeen

1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door Swiss Sense B.V. uitgeschreven actie: Bedroom stories – binnenkijken in jouw slaapkamer.

2. Deelname aan deze actie is gratis. Deelname vindt plaats wanneer u een bed bij Swiss Sense heeft gekocht en zich aanmeldt door uw naam en foto’s van uw slaapkamer te verzenden naar social@swisssense.nl. Vanaf dat moment maakt u kans om te winnen.

3. Deze actie loopt van maandag 23 augustus tot en met woensdag 1 september.

4. Elke deelnemer maakt kans op professionele fotografie van zijn/haar slaapkamer en om deze foto’s terug te zien in onze campagne tijdens de maand oktober.

5. Swiss Sense kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen, aanpassen of stopzetten. Een eventuele herziende versie van de actievoorwaarden zal op de website worden geplaatst voorzien van een datum.

6. Door deelname verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de inhoud van deze actievoorwaarden.


1. Begrippen

1.1   In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Deelnemer: de persoon die deelneemt aan een actie van Swiss Sense;
  • Actie: een winactie uitgeschreven door Swiss Sense BV, gevestigd aan Kortrijkse Steenweg 65 te (9830) Sint-Martens-Latem;
  • Swiss Sense: Swiss Sense B.V. gevestigd aan het Jagersveld 15 te (5405 BW) Uden.

2. Toepasselijkheid

2.1   Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op alle acties georganiseerd door Swiss Sense.

2.2   Door deelname aan de actie verklaart deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.


3. Deelname

3.1   Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar en woonachtig zijn in België. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.

3.2   Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan de actie.

3.3   Medewerkers van Swiss Sense en aan haar gelieerde vennootschappen en overige personen die zijn betrokken bij de organisatie van de actie zijn uitgesloten van deelname.


4. Prijzen

4.1   Alle prijzen zijn persoonsgebonden en staan op naam van de winnaar. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijs verbonden voorwaarden, wordt de prijs niet uitgekeerd. Swiss Sense is in dit geval verplicht een andere winnaar te trekken of de prijs opnieuw ter beschikking te stellen..

4.2   De prijzen zijn niet inwisselbaar voor contanten of andere in artikel 4.1 genoemde prijzen dan wel andere diensten of producten van Swiss Sense.

4.3   De prijzen worden toegekend in de staat waarin ze zich bevinden. Swiss Sense is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijzen noch voor eventuele schade bij de levering (of verzending) van de prijs, tenzij anders overeengekomen.

4.4   De deelnemer verliest het recht op zijn prijs, indien hij deze niet binnen de twee maanden na berichtgeving van het winnen van de wedstrijd opgehaald heeft.

4.5   Er wordt maximaal één prijs toegekend per adres.


5. Kennisgeving van de uitslag

5.1   De winnaar(s) van de Actie wordt/worden binnen 5 werkdagen na sluiten van deze actie persoonlijk geïnformeerd via het mailadres waarmee zij zich ook hebben ingeschreven voor de actie.

5.2   Indien wij toestemming hebben van de winnaar, wordt de winnaar tevens via onze sociale mediakanalen bekend gemaakt.

5.3   De trekking of aanwijzing van de winnaar geschiedt willekeurig en onpartijdig. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

5.4 In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Swiss Sense.

5.5 Deelnemers die niet voldoen aan de actievoorwaarden zoals benoemd op deze pagina, of in de specifieke actievoorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.


6. Specifieke actievoorwaarden

6.1   Naast deze Algemene actievoorwaarden, zullen in bepaalde gevallen specifieke actievoorwaarden van toepassing zijn ten aanzien van de deelname aan de betreffende actie. Eventuele Specifieke voorwaarden zullen door Swiss Sense bekend worden gemaakt bij promotie van de actie.

6.2   Voor zover enige bepaling in deze Algemene actievoorwaarden strijdig is of blijkt te zijn met enige bepaling in de Specifieke actievoorwaarden dan prevaleert steeds de bepaling in de Specifieke actievoorwaarden.


7. Persoonsgegevens en gegevensverwerking

7.1   Door de deelname aan een winactie, geven deelnemers toestemming tot verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de actie. De persoonsgegevens worden gebruikt om uitvoering te geven aan de actie. De persoonsgegevens van deelnemers worden vertrouwelijk behandeld (privacyverklaring).

7.2   Het kan zijn dat bekendmaking van de winnaar op onze sociale mediakanalen onderdeel is van de actievoorwaarden. De deelnemer wordt hiervan vooraf in kennis gesteld, doordat Swiss Sense dit in haar actievoorwaarden opneemt.

7.3   Gegevens die opgegeven worden bij deelname aan de Actie of die in het kader van de deelname anderszins in het bezit van Swiss Sense komen, worden opgeslagen in de database van Swiss Sense en eventueel aan je sociale-media-account (b.v. Facebook) gekoppeld. Deze informatie kan worden gebruikt voor het doen van gerichte aanbiedingen van Swiss Sense of gerichte communicatie door Swiss Sense op sociale media (b.v. Facebook) of display advertising. Indien er toestemming is gegeven voor het toezenden van de nieuwsbrief, kunnen de hierboven bedoelde persoonsgegevens ook worden gebruikt om de nieuwsbrief aan jouw interesses aan te passen en je specifiek voor jou interessante aanbiedingen te kunnen tonen.

7.4   Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via privacy@swisssense.com o.v.v. Rechten van betrokkenen aangevuld met de naam van de Actie.


8. Aansprakelijkheid

8.1   Deelname geschiedt op eigen risico van de deelnemer behoudens dwingend recht.

8.2   Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste invoer en de verzending van gegevens.

8.3   Swiss Sense, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor alle uit de Actie voortvloeiende handelingen.


9. Vragen en klachten

9.1   Voor vragen en/of klachten kunt u contact opnemen per e-mail via referral@swisssense.nl. U ontvangt binnen 7 kalenderdagen na de ontvangstbevestiging telefonisch of via e-mail een reactie.


10. Slotbepalingen

10.1 Swiss Sense behoudt zich te allen tijde het recht voor, zonder voorafgaande of nadere kennisgave:

  • deelnemers uit te sluiten van deelname aan de actie indien zij van mening is dat deze misbruik maken van de actie, niet conform deze actievoorwaarden handelen, frauduleus handelen en/of de actie onrechtmatig trachten te beïnvloeden;
  • wijzigingen en verbeteringen op de actie aan te brengen of de toegang tot de actie te beperken en/of te beëindigen. Een eventuele herziene versie van de actievoorwaarden zal op de website worden geplaatst voorzien van een datum;
  • deze actievoorwaarden, overige voorwaarden en de prijzen te wijzigen of de actie voortijdig te beëindigen; voor zover zij dat naar eigen goeddunken noodzakelijk acht.

10.2 In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Swiss Sense.